Pages

Tuesday, July 12, 2016

Apakah maksud Penyelidikan Saintifik?

Pelajar, guru, pensyarah dan penyelidik tidak akan terlepas daripada membuat penyelidikan. Sebelum kita membuat penyelidikan...suatu yang menjadi tanda-tanya, adakah penyelidikan yang kita jalankan adalah penyelidikan saintifik? Adakah anda memahami definisi penyelidikan saintifik? Oleh itu, dalam post saya minggu ini..saya ingin berkongsi dengan semua definisi dan konsep penyelidikan saintifik. Ia adalah sebahagian nota metodologi penyelidikan yang terdapat dalam simpanan saya. Moga ia bermanafaat.


PENYELIDIKAN SAINTIFIK

Penyelidikan saintifik adalah penyelidikan yang dijalankan secara tersusun, sistematik dan mempunyai pembolehubah yang terkawal. Penyelidikan saintifik bersifat empirikal iaitu perlu ada eviden/bukti tentang pernyataan-pernyataan yang dibuat melalui analisis data dan maklumat yang dikumpul untuk membuktikan suatu hipotesis atau teori.Penyelidikan saintifik melibatkan :

a) pengukuran

b) kebolehpercayaan (reliability)

c) kesahihan (validity)

d) kawalan pembolehubah

e) kerawakan (randomization) sampel

f) generalisasi hasil kajian


Kita lihat konsep setiap aspek:

a) Pengukuran

Proses memberi nilai kepada pembolehubah untuk membolehkan pengkaji membuat analisis data dan seterusnya dapat membuat kesimpulan bagi penyelidikan yang dilakukan.


b) Kebolehpercayaan

Ciri-ciri pengukuran yang dapat memberi nilai atau gambaran yang sama apabila diuji pada sampel yang berlainan. Walaubagaimana pun, semua pengukuran terdapat ralat (error). Semakin kecil ralat yang diperolehi, semakin tinggi kebolehpercayaan alat ukur (instrumen) yang digunakan. Contoh instrument kajian ialah soal selidik.


c) Kesahihan

Kebolehan suatu instrumen untuk mengukur pembolehubah tertentu. Contoh, pembaris meter hanya sesuai untuk mengukur panjang dan tidak sesuai untuk mengukur suhu. Oleh itu pembaris mempunyai kesahihan yang tinggi apabila digunakan untuk mengukur panjang dan mempunyai kesahihan yang sangat rendah jika digunakan untuk mengukur suhu. Pengkaji perlu mengenalpasti instrumen yang digunakan mempuyai kesahihan yang tinggi untuk mengukur suatu pembolehubah supaya data yang diperoleh lebih tepat.


d) Kawalan pembolehubah

Konsep asas penyelidikan saintifik yang lebih bersifat kajian berbentuk eksperimen. Pembolehubah boleh dibahagikan kepada pembolehubah manipulasi (manipulated variable), pembolehubah bergerak balas (responding variable) dan pembolehubah yang dimalarkan (fixed variable). Ia juga dikenali sebagai pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas. Pengkaji yang ingin membuat kajian perlu mengenal pasti dahulu pembolehubah-pembolehubah yang terlibat. Kemudian mengkategorikan mbolehubahpembolehubah tersebut mengikut kajian yang akan dijalankan.

Bagi semua penyelidikan saintifik berbentuk eksperimen, pengkaji perlu membuat satu ekperimen kawalan untuk melihat kesan sebenar keatas eksperimen tersebut. Bagi melihat keberkesanan baja organik ke atas penghasilan buah betik, kita perlu ada sebatang pokok betik yang tidak diberi baja organik. Satu pokok lain diberikan baja. Kemudian pengkaji akan bandingkan penghasilan buah betik dari kedua-dua pokok tersebut.


e) Kerawakan sampel

Teknik pemilihan sampel secara rawak berasaskan semua sampel mempunyai kemungkinan yang sama untuk dimasukkan dalam kumpulan eksperimen atau kumpulan kawalan. Pemilihan sampel yang baik secara rawak dapat menghasilkan suatu kajian yang representatif kepada satu populasi di mana kajian dilakukan.


f) Generalisasi hasil kajian

Biasanya diperoleh di akhir kajian yang memberi gambaran sama ada kesimpulan kajian yang dihasilkan dapat mewakili (representatif) kepada kumpulan sampel atau populasi yang berlainan. Hasil kajian yang dilakukan boleh dibuat generalisasi yang baik jika perkara-perkara di atas telah diambil kira sepanjang kajian itu dilakukan.

Selepas ini..post yang seterusnya pula kita lihat pula konsep dalam penyelidikan saintifik yang menjurus kepada elemen-elemen yang perlu ada dalam penyelidikan saintifik. Sekiranya ada komen atau pendapat untuk dimasukkan dalam post selepas ini..bolehlah kemukakan dalam kotak chat di sebelah.

Selamat berkongsi ilmu....

TINJAUAN LITERATUR / SOROTAN KAJIANKebiasaannya, tinjauan literatur atau sorotan kajian diletakkan dalam bab dua dalam sesuatu tesis atau laporan kajian. Saya ingin kongsikan pengalaman semasa membuat tesis dan penyelidikan. Kita tidak terlepas akan membuat tinjauan literatur yang berkaitan dengan tajuk atau skop kajian kita. Ramai yang tidak menyedari bahawa untuk memulakan tinjauan literatur, kita perlu mengetahui strategi dan petua-petua dalam membuat tinjauan tersebut. Jika kita tidak mempunyai pengetahuan dan maklumat tentang strateginya kita akan membuang masa dan tidak dapat meneroka secara mendalam berkaitan konstruk kajian kita. Dalam post kali ini, saya fokuskan kepada konsep tinjauan literatur dan ringkasan strategi penulisan tinjauan literatur. Seterusnya, post yang akan datang kita perdetailkan setiap strategi dalam membuat tinjauan literatur.


Tinjauan literatur atau sorotan kajian ialah mengkaji hasil karya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tinjauan ini dilakukan berpandukan kepada bahan-bahan bercetak seperti buku, jurnal, tesis, dan surat khabar. Buku dan jurnal dirujuk boleh didapati di perpustakaan. Selain daripada bahan bercetak, tinjauan juga boleh dilakukan melalui media elektronik dalam laman-laman web dalam internet.


Tinjauan literatur amat penting kerana ia dapat memberikan idea dan hala tuju mengenai penyelidikan yang akan dilakukan. Umumnya ia ditulis mengikut susunan subtopik tertentu mengikut minat dan kaedah yang dipegang oleh seseorang pengkaji.


Terdapat dua komponen utama dalam tinjauan literatur :

1. Kerangka teori (Theoritical framework)
2. Kajian yang berkaitan berdasarkan sesuatu tajuk penyelidikan

Manakala untuk kajian yang berkaitan, terdapat tiga gaya penulisan yang biasa digunakan dalam tesis dan kajian saintifik:

1. Pemecahan subtopik kepada kajian dalam negeri dan luar negeri, atau
2. Pemecahan subtopik berasaskan pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam penyelidikan berkenaan.
3. Pemecahan subtopik mengikut objektif kajian.

Terdapat banyak strategi yang telah digunakan oleh para pengkaji, tetapi tiada satu pun yang terbaik untuk semua orang. Ini disebabkan oleh proses pencarian maklumat banyak bergantung kepada pengetahuan dan kemahiran sedia ada pada seseorang. Sesetengah orang lebih cenderung memulakan pencarian mereka dengan menggunakan komputer (on-line database).

Bagi sesetengah orang, sumber sekunder (secondary sources) seperti buku dan ensaiklopedia, merupakan titik permulaan yang baik dalam proses pencarian maklumat kerana ia dapat memberi gambaran yang lebih luas tentang sesuatu masalah atau topic yang ingin dikaji. Seterusnya, sumber primer (primary sources) digunakan untuk mengukuh dan memantapkan sesuatu idea atau dapatan yang diperolehi sebelumnya.ENAM LANGKAH DALAM PENCARIAN LITERATUR


• Tulis pernyataan masalah

• Rujuk sumber sekunder (secondary sources)
o Ensaiklopedia
o Research reviews

• Tentukan descriptors

• Akses sumber preliminary (preliminary sources)
o Abstrak
o Indeks
o Bibliografi
o Sistem maklumat perpustakaan
o Pencarian berkomputer
     - Adjusting the scope of the search
     - Obtaining the primary sources
     - Personal computer
o Perkhidmatan lain di perpustakaan

• Baca dan rekod literatur secara sistematik

• Tulis sorotan literatur


Membaca dan merekod literaturSetelah literatur yang berkaitan dibaca dan difahami, maka ianya perlu direkod. Perekodan melibatkan proses menulis maklumat utama (spt: penulis, judul artikel/buku, nama buku/jurnal, dan maklumat penerbitan) dan membuat ulasan serta abstrak bagi setiap literatur yang terpilih. Ulasan dan abstrak yang baik umumnya mengandungi sekurang-kurangnya lima bahagian utama yang dicatat secara ringkas dan padat:

1. Tajuk kajian

2. Tujuan dan hipotesis kajian

3. Metodologi

o Reka bentuk kajian

o Persampelan

o Instrumen

o Analisis statistik

4. Dapatan kajian

5. Kesimpulan


Selain daripada mengguna kad-kad yang bersaiz 5” x 3”, maklumat utama, ulasan dan  abstrak boleh dikumpul dengan menggunakan perisian berkomputer. Contohnya: Biblio Reference Manager (http://www.biblioscape.com/downloadreq.htm). Atau sekiranya bahan rujukan tersebut amat bertepatan dan berkait secara langsung dengan konstruk kajian kita, sebaiknya kita print-out / photostat dan masukkan ke dalam fail-fail yang telah dibahagikan dan diletakkan tajuk-tajuk yang mewakili konstruk kajian kita. Kaedah ini akan menjadikan segala kerja kita lebih mudah, sistematik dan terkini.


Menulis kajian literatur
Setelah semua bahan literatur dikumpul, dibaca dan difahami sepenuhnya, proses menulis boleh bermula. Kajian literatur biasanya mengandungi tiga bahagian utama:

• Pengenalan (Introduction)

• Isi (Body) merangkumi konstruk-konstruk kajian, kerangka teori dan model yang digunakan dan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk kajian kita.

• Kesimpulan (conclusions)

Terima kasih kerana sudi memanafaatkan bahan ini. Selamat berkunjung ke post yang akan datang.

APA Format Versi 6 untuk jadual dalam tesis

APA Format : Table Guidelines ( 6th Version – latest version)Purpose and General Information:

Tables are useful for presenting a large quantity of information clearly and concisely. They typically display numerical data in columns and rows for easy classification and comparison. Tables do not duplicate text, but rather present new information. They should be interpretable without the text.


Basic Presentation and Formatting:

1. Numbering: Each table is preceded by the capitalized word “table” followed by an Arabic number (e.g., Table 1, Table 2, Table 3). The number given to a table is determined by the order in which that table is referred to in the text (i.e., the first table discussed is Table 1, the second is Table 2, and so on). Capitalize “table,” and do not bold or italicize the text.

2. Titling: Each table has a unique title written directly below the table number. Titles should be brief yet descriptive. Capitalize each major word in the title (but not of, on, in, and, etc.). Italicize titles. Don’t put a period. Example: Mean Performance Scores of Students With Different College Majors.

3. Spacing: Tables in the new 6th edition APA format can be double-spaced or single-spaced with readability as the primary consideration. Spacing should be consistent throughout the table.

4. Ruling: Put lines in a table only when they are necessary for clarity. Horizontal lines are permissible; vertical lines are not.

5. Font: Use a serif font Times Roman or Courier for text and tables. Serif means that there are short lines at the ends of the strokes of letters. Example: This is written in serif font. This is sans serif font.


Columns and Headings:

1. Generally, arrange tables such that different types of information are located in different columns, with items to be compared located in neighboring columns.

2. Each component of a table is unique; don’t repeat rows or columns within a table.

3. Each column and row will have a heading; headings should be concise but descriptive. Capitalize the first word of each heading. Do not bold or italicize the text, and do not put a period after the heading. Example: Temporal lobe

4. Column headings refer to information below, not next to, the heading.

5. Column headings can be of two types: They can cover just one column, or they can cover multiple columns (technically called “spanners”). If a heading covers multiple columns,there must be a row above or beneath that heading that contains individual column headings.

6. Column and row headings may contain standard symbols and abbreviations (e.g., %, M, SD, df, F) without explanation, but nonstandard abbreviations should be explained in a note to the table (below). Unlike full words, abbreviations in headings don’t necessarily need to be capitalized.

Body:

1. If individual cells contain text, capitalize the first word.

2. Cells typically contain numbers, not text. Use the number of decimal places that is appropriate for your analysis. This will often be two, but may be more or less depending on the level of precision required by your analysis.

3. Be consistent in the number of decimal places you use within a column and within comparable values elsewhere.

4. If a cell must remain empty, put in a dash (--) and explain your absence of data in the note to the table.


Notes to a Table:

1. Occasionally you may need to provide additional information about an aspect of a table. You can present this information in a note to the table rather than in the text or in the table itself.

2. Notes to the table appear underneath the table being supplemented. Notes begin under the first column and are left-justified and single or double spaced. Each note begins on a new line.

3. There are three kinds of notes to tables:

a. General notes are about the table as a whole. They begin with the capitalized and italicized word "Note" followed by a period. The first word of the text of the note is capitalized, and the note ends in a period. Example: Note. All nonsignificant threeway interactions were omitted.

b. Specific notes are about a particular column, row, or cell. They begin with a lowercase letter in superscript format (e.g., a); this letter will also appear in the column, row, or cell that your note refers to. Use letters in alphabetical order. Order the letters in the body of the table from the upper left-hand side of the table to the lower-right hand side. Notes end with a period. Example: an = 15 for each group.

c. Probability notes are about statistical findings. These are commonly used to specify the p-value of a particular statistical test. For example, if you have some results that are significant at the p = .05 level and others that are significant at the p = .01 level, put different symbols next to those results in the table, and provide an explanatory note of your symbols underneath the table. Begin probability notes with the symbol to be defined and end them with a period. Example: *p < .05. **p < .01.

4. If you have a note of each kind (or of any two of the three kinds), they must appear in the order of General note, Specific note, and Probability note.

Rujukan :
 
http://web.psych.washington.edu/writingcenter/writingguides.html

TIPS UNTUK BELAJAR PHD

Kat blog ni dimuatkan tips belajar PhD, dalam  bentuk artikel pdf untuk dikongsikan bersama. Waktu mula dapat tawaran cuti belajar, rasa buntu..macamana nak mula belajar ni? Dah lama tak belajar, mampukah nak belajar lagi ni? Alhamdulillah, teman rapat pun dapat offer sama, boleh kongsi susah senang bersama. So, Akak cari bahan-bahan untuk dapatkan tips dan petua untuk mula belajar. Banyak tips dan maklumat yang Akak dapat setelah baca artikel-artikel yang berkaitan. Kalau artikel tu ada kat netbook Akak je..sorang je dapat maklumat. Akak pasti, ramai di luar sana mungkin macam Akak, tak tahu nak mula belajar macamana?. Atau, yanng menganyam  cita-cita nak sambung belajar. Di bawah dikongsi artikel-artikel yang berkaitan dengan tips menulis thesis.
1. Artikel : So You Want To Do A PhD ? ( free download )

2. Artikel : How To Start Phd ( free download )

3. Artikel : Writting Tips For PhD Students ( free download )

4.. Artikel : The PhD Process ( free download )

5. Artikel : Steps To Get PhD ( free download )

6. Artikel : Tips In Thesis Writing ( free download )

7. Artikel : How Do I Start PhD ( free download )