Pages

Wednesday, June 22, 2011

Abstrak Tesis Bahasa Arab Master UKM (Tahun 2001 ke atas)

Di sini saya kongsikan bersama abstrak-abstrak tesis Master yang berkaitan dengan bahasa Arab dari Universiti Kebangsaan Malaysia untuk rujukan bersama :

 SIKAP PELAJAR KELAS ALIRAN AGAMA TERHADAP MATA PELAJARAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN


HABIBULLAH BIN ALI (2005)

ABSTRAK

Sikap pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi amat penting untuk diketahui kerana ia boleh memberi kesan kepada prestasi Bahasa Arab Komunikasi. Pengetahuan tentang pembolehubah-pembolehubah yang mempengaruhi sikap pelajar akan dapat membantu membentuk sikap positif pelajar terhadap Bahasa Arab Komunikasi. Tumpuan kajian ini untuk rnengkaji pembolehubah-pembolehubah yang rnempengaruhi sikap pelajar terhadap Bahasa Arab Komunikasi khususnya pembolehubah jantina, tingkatan, status sosio-ekonomi (SES), tahap akademik bapa dan pencapalan pelajar dalam Bahasa Arab Komunikasi peperiksaan akhir tahun 2004. Sau set soal selidik digunakan untuk mengukur sikap terhadap Bahasa Arab Komimikasi dan pembolehubah-pembolehubah yang mempengaruhinya kepada seramai 150 orang pelajar kelas aliran agama (KAA) tingkatan satu, dua dan tiga di tiga buah sekolah menengah di Daerah Seremban Negeri Sembilan. Para pelajar tersebut telah dipilih secara rawak sebagai responden kajian. Dapatan kajian menunjukkan pelajar mempunyai sikap yang positif dan berminat terhadap Bahasa Arab Komunikasi kerana nilai minnya ialah 3.54, ujian t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (p < 0.05) antara sikap pelajar berdasarkan jantina, manakala ujian Anova mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan (p > 0.05) antara sikap pelajar berdasarkan tingkatan, status sosio-ekonomi dan tahap akadernik bapa, tetapi bagi pembolehubah pencapaian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (p < 0.05) antara sikap pelajar mengikut pencapaian. Bagi ujian Korelasi Pearson pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan (p < 0.01) dengan pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir tahun 2004. Implikasi dapatan kajian ini telah dapat menambahkan lagi maklumat berhubung dengan sikap pelajar kelas aliran agama (KAA) di sekolah menengah kebangsaan terhadap Bahasa Arab Komunikasi peringkat menengah rendah dan juga pelajar lain yang mengambil mata pelajaran ini.


SATU KAJIAN EKSPERIMEN TENTANG KEBERKESANAN PEMBELAJARAN SECARA KOPERATIF DALAM MATA PELAJARAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI

RAMZAN BIN MUHAMAD (2001)

ABSTRAK

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat sejauh mana keberkesanan pembelajaran secara koperatif kaedah STAD dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam menguasai kemahiran-kemahiran Bahasa Arab Komunikasi. Kajian ini telah menguji ke semua empat aspek kemahiran yang terdapat di dalam Bahasa Arab Komunikasi, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kaedah kuasi eksperimen ujian pra dan pos digunakan dalam kajian ini. Dua buah kelas tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pedas telah dipilih untuk kajian ini. Sebuah kelas dinamakan kelas ekaperimen yang menggunakan kaedah pembelajaran secara koperatif kaedah STAD, manakala sebuah kelas lagi dinamakan kelas kawalan yang menggunakan kaedah pembelajaran secara tradisional. Terdapat 30 orang pelajar kelas eksperimen dan 30 orang pelajar kelas kawalan. Pencapaian pelajar di kedua-dua buah kelas tersebut adalah hampir sama. Ujian pra dan pos diadakan. Sementara kuiz mingguan digunakan sebagai alat bagi penilaian formatif. Proses P&P dijalankan selama 4 minggu menerusi kaedah yang dikaji. Data-data dianalisis menggunakan ujian-t bagi mengukur pencapaian dengan melihat perbezaan min ujian pra dan pos di antara kelas eksperimen dan kelas kawalan. Hasil kajian ini menunjukkan pembelajaran secara koperatif kaedah STAD sangat berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar di dalam menguasai kemahiran-kemahiran Bahasa Arab Komunikasi, terutama kemahiran bertutur dan membaca.


PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI

ARMAN BIN MD. RUSOFF (2002)

ABSTRAK

Tujuan kajian ini ialah untuk melihat sejauh manakah persepsi pelajar terhadap penggunaan pendekatan komunikatif dalam pengajaran Bahasa Arab Komunikasi di SMKA Maahad Hamidiah, Kajang. Dalam kajian ini soal selidik digunakan untuk mengumpul maklumat daripada 120 orang responden Tingkatan Empat yang telah mengambil mata pelajaran Bahasa Arab komunikasi di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR). Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan SPSS 9.5 bagi mendapatkan frekuensi, peratusan dan min. Tindak balas responden diinterpretasi berdasarkan nilai min. Nilai min antara 1 hingga 2.4 dikategorikan sebagai negatif, 2.5 hingga 3.4 dikategorikan sebagai sederhana dan 3.5 hingga 5.0 dikategorikan sebagai positif. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penglibatan responden dalam aktiviti komunikatif adalah sederhana (min 3.14). Persepsi responden terhadap kenyataan berkaitan pelaksanaan ciri dan prinsip pendekatan komunikatif adalah pada tahap yang tinggi (min 3.64). Responden juga bersetuju pada tahap sederhana (min 3.20) terhadap masalah-masalah yang disenaraikan. Berdasarkan dapatan kajian, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk memperbaiki serta memantapkan pelaksanaan pendekatan komunikatif serta cadangan bagi kajian lanjutan.


PERSEPSI PELAJAR JABATAN PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM TERHADAP PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB DI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM

NOR ASIAH BINTI MOHD SALLEH (2003)

ABSTRAK

Kajian tinjauan ini dilakukan di FPI, UKM yang melibatkan 66 orang responden. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji sejauhmana persepsi pelajar terhadap pembelajaran kemahiran bahasa Arab yang meliputi kemahiran mendengar dan memahami, mcnulis, membaca dan bertutur. Pengkaji turut menilai sejauhmana keberkesanan pembelajaran bahasa ini kepada pelajar. Set soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan data kajian. Untuk menganalisa data, pengkaji telah menggunakan statistik deskriptif dan frekuensi dalam program SPSS 7.5. Dapatan kajian menunjukkan persepsi pelajar terhadap pembelajaran kemahiran mendengar dan memahami adalah tinggi dengan nilai min keseluruhan ialah 4.1. Hasil kajian juga menunjukkan persepsi pelajar yang tinggi terhadap objektif pembelajaran kemahiran bahasa Arab dengan min keseluruhan 4.1. Manakala persepsi pelajar terhadap keberkesanan pembelajaran kursus kemahiran bahasa Arab adalah di tahap sederhana dengan min keseluruhan 3.6. Manakala min persepsi pelajar terhadap kemahiran menulis dan kemahiran bertutur juga tinggi dengan nilai min masing-masing 4.0. Namun demikian hasil kajian mendapati min persepsi terhadap kemahiran membaca adalah di tahap sederhana dengan nilai 2.9.


PERSEPSI IBU BAPA TERHADAP KEPENTINGAN PENGAJARAN BAHASA ARAB DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

SHAMSINA BINTI SHAMSUDDIN (2006)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan meninjau persepsi terhadap kepentingan pengajaran bahasa Arab dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kepentingan bahasa Arab ini dilihat daripada aspek kepentingan bahasa Arab secara umum, kepentingan pengajaran bahasa Arab dalam pendidikan awal kanak-kanak dan kepentingan untuk memupuk minat terhadap bahasa Arab di kalangan kanak-kanak prasekolah. Kajian ini berbentuk tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik untuk mendapat data daripada ibu bapa berhubung dengan persepsi mereka terhadap kepentingan bahasa Arab dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kajian dijalankan terhadap 300 orang ibu bapa kanak-kanak di dua belas buah prasekolah dalam daerah Hulu Langat. Kajian juga turut meninjau persepsi dua belas orang guru Pendidikan Islam dan guru bahasa Arab di prasekolah yang terlibat menggunakan temu bual berstruktur. Dapatan kajian menunjukkan bahawa purata min persepsi bagi ketiga-tiga kepentingan yang dikaji berada pada tahap tinggi. Perbandingan persepsi di antara ibu bapa yang berlainan tahap pendidikan, lokasi tempat tinggal, jantina dan jenis prasekolah anak-anak juga telah dibuat menggunakan alat ujian ANOVA satu hala dan Analisis Univariat. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan persepsi yang signifikan antara ibu bapa berdasarkan tahap pendidikan dan jenis prasekolah anak. Walau bagaimanapun tidak terdapat perbezaan persepsi yang signifikan jika dilihat dan perbezaan jantina dan lokasi tempat tinggal. Analisis Korelasi Pearson pula digunakan untuk melihat hubungan persepsi dengan umur ibu bapa. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara persepsi dengan umur ibu bapa. Analisis temubual bersama guru pula menunjukkan kesemua guru bersetuju jika bahasa Arab dilaksanakan di peringkat prasekolah dengan lebih sebahagian daripada mereka mencadangkan agar ia diajar sebagai satu komponen yang berasingan di dalam kurikulum prasekolah.


PERSEPSI GURU TERHADAP PELAKSANAAN KURIKULUM BERASASKAN KOMPETENSI MATA PELAJARAN BAHASA ARAB DI MADRASAH ALIYAH KOTA JAMBI

BUDI SANJAYA (2007)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan dasar dan kandungan kurikulum berasaskan kompetensi mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah kota Jambi, Indonesia dan persepsi guru. Aspek dasar kurikulum meliputi falsafah, sistem, matlamat pendidikan nasional dan objektif mata pelajaran bahasa Arab. Manakala aspek kandungan kurikulum meliputi program, pendekatan, kaedah, teknik, bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan. Data kajian dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik. Responden kajian terdiri daripada 48 orang guru yang mengajar di tingkatan satu hingga tingkatan tiga di 16 buah Madrasah Aliyah di Kota Jambi. Data kajian dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensi, ujian khi-kuasa dua digunakan untuk menentukan perbezaan pelaksanaan kurikulum antara guru lelaki dengan perempuan dan antara guru yang mengikuti kursus latihan dengan yang tidak mengikuti kursus latihan. Dapatan kajian mendapati bahawa guru memahami tentang dasar kurikulum yang dilaksanakan. Pelaksanaan program perancangan pengajaran pengajaran yang sangat kerap dilaksanakan ialah program rancangan pengajaran dan program bahan pengajaran. Pendekatan yang kerap digunakan oleh guru ialah pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Kaedah pengajaran yang kerap digunakan oleh guru ialah kaedah perbincangan, pemberian tugas dan kaedah soal jawab. Teknik pengajaran yang kerap digunakan oleh guru ialah teknik bebas. Bahan sumber dan alat bantu mengajar yang sangat kerap digunakan guru ialah buku teks. Penilaian yang sangat kerap digunakan oleh guru ialah penilaian kurikuler. Hasil ujian khi-kuasa dua mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dan guru perempuan dalam pelaksanaan dasar mahupun pelaksanaan kandungan kurikulum. Sebaliknya terdapat perbezaan yang signifikan antara guru yang mengikuti kursus latihan dengan guru yang tidak mengikuti kursus latihan. Dapatan kajian juga disokong oleh dapatan temubual iaitu guru yang mengikuti kursus latihan lebih baik pencapaiannya berbanding dengan guru yang tidak mengikuti kursus latihan dalam pelaksanaan kurikulum berasaskan kompetensi mata pelajaran bahasa Arab.


PERSEPSI GURU-GURU PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU (PKPG) BAHASA ARAB MPI-UIAM TERHADAP ILMU NAHU

NURUL HUDA BINTI HASSAN (2004)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi guru-guru Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) MPI-UIAM terhadap limu Nahu dari aspek tahap pengetahuan, tahap minat, tahap motivasi dan tahap penggunaan/pengapllkasiannya. Kajian ini juga ingin melihat hubungan di antara tahap minat, tahap motivasi dan tahap penggunaan/pengaplikasian dengan tahap pengetahuan Ilmu Nahu guru-guru PKPG. Data kajian yang dikumpul diproses dengan menggunakan program SPSS versi 11.0. Statistlk deskriptif iaitu frekuensi, peratusan dan min telah digunakan untuk menjelaskan profil responden dan menjawab persoalan kajian. Sementara itu, statistik inferensi iaitu Ujian t digunakan untuk melihat perbezaan di antara tahap pengetahuan Ilmu Nahu guru-guru PKPG berdasarkan jantina, kelulusan akademik dan pengalaman mengajar bahasa Arab. Ujian Korelasi Pearson pula digunakan imtuk melihat hubungan di antara tahap minat, tahap motivasi dan tahap penggunaan/pengaplikasian dengan tahap pengetahuan Ilinu Nahu. Kajian ini di jalankan di Maktab Perguruan Islam. Seramai 60 orang terlibat sebagai responden kajian. Ujian Nahu telah dijalankan untuk mengukur tahap pengetahuan Ilmu Nahu guru-guru PKPG. Secara umumnya kajian ini mendapati bahawa tahap pengetahuan ilmu Nahu guru-guru PKPG adalah di tahap yang sederhana. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan di antara tahap pengetahuan Ilmu Nahu berdasarkan jantina, kelulusan akademik dan pengalaman mengajar bahasa Arab. Kajian ini juga mernmjukkan tidak terdapat hubungan di antara tahap minat, motivasi dan pengaplikasian/penggunaan ilmu Nahu dengan tahap pengetahuan Ilmu Nahu. Kajian berbentuk tinjauan ini menggunakan set soal selidik bagi mengumpulkan data kajian.


PENGURUSAN KERJA RUMAH DI KALANGAN GURU BAHASA ARAB KOMUNIKASI DI SMKA

ABDULLAH BIN HASSAN (2004)

ABSTRAK

Kajian ini melibatkan 52 orang guru Bahasa Arab Komunikasi (BAK) di sepuluh buah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Kajian bertujuan untuk melihat persepsi guru BAK terhadap kerja rumah dan mengenalpasti perbezaan antara jantina dan pengalaman mengajar dengan persepsi guru BAK terhadap pengurusan kerja rumah berdasarkan definisi, polisi, jenis-jenis kerja rumah, peruntukan masa, cara penilaian, kesan positif dan kesan negatif kerja rumah. Kaedah analisis data yang digunakan ialah statistik deskriptif, ujian-t dan ANOVA satu hala. Dapatan kajian menunjukkan persepsi guru BAK terhadap semua aspek kerja rumah adalah tinggi dengan catatan min keseluruhan ialah (min = 3.21), bermakna majoriti responden bersetuju dengan semua kenyataan berkaitan kerja rurnah dan pengurusannya. Keputusan kajian juga mendapati tidak wujud perbezaan yang signifikan antara jantina dan pengalaman mengajar dengan persepsi guru BAK terhadap semua aspek pengurusan kerja rumah. lni menunjukkan bahawa persepsi responden terhadap kerja rumah dan pengurusannya adalah sama walaupun berlainan jantina dan pengalaman mengajar.PENGGUNAAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI: SATU KAJIAN DI SMAP LABU

JEFRIDIN BIN PILUS (2002)

ABSTRAK

Tujuan kajian ini ialah untuk melihat sejauh mana pendekatan komunikatif dilaksanakan dalam pengajaran Bahasa Arab Komunikasi di kalangan guru di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, Negeri Sembilan Darul Khusus. Dalam kajian ini Soal selidik, Skedul pemerhatian dan Skedul temu bual digunakan untuk mengumpul maklumat daripada 9 orang responden yang mengajar Bahasa Arab Komunikasi. Data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan SPSS 10.0 bagi mendapatkan frekuensi, peratusan dan min. Tindak balas responden diinterpretasi berdasarkan nilai min. Nilai min antara 1.00 hingga 1.99 dikategorikan sebagai negatif, 2.00 hingga 2.99 dikategorikan sebagai sederhana dan 3.00 hingga dikategorikan sebagai positif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kefahaman guru terhadap konsep pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa adalah sederhana (min= 2.7). Pendedahan guru terhadap konsep pendekatan komunikatif juga adalah sederhana (min= 2.18). Tahap penggunaan pendekatan komunikatif dalam pengajaran Bahasa Arab Komunikasi di Sekolah Menengah Agama Persekutuan adalah sederhana (min= 2.87). Kajian ini juga menunjukkan bahawa masalah utama guru dalam menggunakan pendekatan dalam pengajaran mereka ialah kekurangan pengetahuan yang berkaitan dengan pendekatan komunikatif. Berdasarkan kepada dapatan kajian, beberapa cadangan dikemukakan untuk pelaksanaan pendekatan komunikatif serta cadangan untuk kajian lanjutan.


PENGGUNAAN ICT DI KALANGAN GURU BAHASA ARAB KOMUNIKASI: KAJIAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH DI ZON SELATAN SELANGOR

ROFISHAH BTE HJ. RASHID (2005)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengenal pasti penggunaan ICT di kalangan guru-guru Bahasa Arab Komunikasi di Zon Selatan Selangor. Fokus kajian tertumpu kepada perbezaan yang wujud berdasarkan jantina, tahap pendidikan, dan tempoh perkhidmatan guru-guru Bahasa Arab Komunikasi serta korelasi yang wujud di antara penggunaan ICT dengan persepsi, pengetahuan serta prasarana ICT di sekolah. Responden terdiri daripada 63 orang guru Bahasa Arab Komunikasi dan Sekolah-Sekolah menengah (KAA) dan sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama serta dua buah Sekolah Menengah Agama di bawah Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Responden telah diberikan satu set soalan untuk mengumpulkan data berkaitan penggunaan ICT di kalangan guru-guru Bahasa Arab Komunikasi di beberapa buah sekolah menengah dan rendah. Seterusnya data ini dianalisis dengan menggunakan komputer melalui program SPSS. Hasil kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa guru mempunyai persepsi terhadap ICT yang sangat baik. Hanya sebahagian di kalangan guru yang mempunyai pengetahuan ICT dan segelintir daripadanya yang dapat mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat perbezaan yang signifikan di antara jantina dengan tahap pengetahuan ICT guru-guru. Namun, tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pendidikan, tempoh perkhidmatan dengan penggunaan ICT di sekolah dan juga di antara jantina dengan persepsi serta penggunaan ICT ketika pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini juga mendapati wujudnya hubungan yang signifikan di antara pengetahuan ICT serta kemudahan ICT di sekolah dengan penggunaan ICT di kalangan guru-guru ketika p&p. Namun, tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara penggunaan ICT dengan persepsi guru terhadap ICT. Implikasi kajian ini, guru-guru perlu diberi pendedahan kursus-kursus berkaitan ICT serta kemudahan ICT yang mencukupi bagi menggalakkan guru-guru menggunakan ICT di sekolah.


PENGARUH FAKTOR-FAKTOR LUARAN DAN DALAMAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TERHADAP KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB

YUSNIZA BINTI MOHD ALI (2006)

ABSTRAK

Tujuan utama kajian ini ialah untuk meninjau faktor-faktor luaran dan dalaman yang mempengaruhi kemahiran menulis Bahasa Arab Komunikasi di kalangan pelajar sekolab menengah di Negeri Sembilan. Kajian ini menggunakan 180 sampel yang terdiri daripada pelajar tingkatan tiga SMKA Sheikh Hj. Mohd Said, SMKA Pedas (60 orang), Maahad Ahmadi, SMAN Dato’ Kelana Petra Maamor (60 orang), SMK Tampin dan SMK Dato’ Abdullah (60 orang). Dua instrumen telah digunakan dalam kajian ini, iaitu soal selidik untuk mendapatkan data berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis dan ujian kecekapan menulis bahasa Arab untuk mendapatkan data berkaitan tahap pencapaian dalam kemahiran menulis. Ujian kecekapan telah diberikan skor mengikut piawaian Lembaga Peperiksaan Malaysia. Data dan kedua-dua instrument telah dianalisis menggunakan SPSS 12.0 bagi mendapatkan frekuensi, peratusan, min dan statistik inferensi. Ujian korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan faktor-faktor yang dikaji dengan penguasaan kemahiran menulis manakala ujian ANOVA Satu Hala digunakan untuk melihat tahap penguasaan kemahiran menulis di kalangan tiga jenis sekolah. Dapatan kajian menunjukkan tahap penguasaan kemahiran menulis pelajar berada pada tahap baik. Walau bagaimanapun, hasil kajian mendapati wujud perbezaan yang signifikan tahap penguasaan kemahiran menulis di antara SMKA, SMAN dan KAA. Daripada empat faktor yang dikaji iaitu faktor kecerdasan, psikologi, persekitaran dan guru, didapati hanya faktor kecerdasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan penguasaan kemahiran menulis.


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BERBANTUKAN KOMPUTER:

PERSEPSI GURU-GURU BAHASA ARAB DI DAERAH HULU LANGAT

HJ SAID BIN DRAMAN (2001)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi guru Bahasa Arab terhadap tahap penggunaan komputer dalam pendidikan. Fokus kajian tertumpu kepada pengetahuan dan pemahaman guru-guru Bahasa Arab dalam aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab berbantukan komputer. Respondan terdiri dan pada 120 orang guru Bahasa Arab yang sedang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab dan empat belas buah sekolah di daerah Hulu Langat. Kajian kes ini dilakukan melalui soal selidik. Soal selidik digunakan untuk mengumpul data berkaitan persepsi responden terhadap pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Temu bual dijalankan untuk mendapatkan makiumat tambahan daripada beberapa orang pengetua dan guru besar. Data yang diperolehi diproses melalui komputer dengan menggunakan program SPSS 7.5. Nilai kekerapan, peratus dan mm dikira untuk menentukan kecenderungan memusat. Huraian bagi semua pernnyataan bagi setiap aspek dibuat berdasarkan peratusan. Kemudian perbandingan skor min dibuat untuk menentukan pernyataan yang mana lebih signifikan. Selepas itu perbandingan skor keseluruhan bagi setiap aspek dibuat untuk menentukan keseluruhan bagi setiap aspek-aspek berkenaan. Daripada kajian ini, didapati bahawa pengetahuan dan pemahaman guru-guru Bahasa Arab mengenai aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab berbantukan teknologi komputer mengikut kesignifikannya adalah (1) aspek perubahan alat bantu mengajar Bahasa Arab dalam pengajaran dan pembelajaran, (2) aspek mod-mod penggunaan teknologi komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab, (3) aspek kaedah penyampaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab, (4) aspek penggunaan teknologi pengkomputeran dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dan (5) aspek pendekatan pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Kajian ini telah menyarankan beberapa cadangan dan langkah untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman guru-guru Bahasa Arab mengenai aspekaspek pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab berbantukan komputer.


PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI SEKOLAH KEBANGSAAN: KAJIAN DI SEKOLAH-SEKOLAH DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR

MOHD JA’AFAR BIN AB. LATIF (2006)

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana tahap pengetahuan dan pelaksanaan teknik-teknik pengajaran Bahasa Arab Komunikasi berasaskan pendekatan komunikatif di kalangan guru di sekolah-sekolah yang dikaji dalam Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. Dalam kajian ini soal selidik dan temu bual digunakan untuk mengumpul maklumat daripada 44 orang responden kajian yang mengajar Bahasa Arab Komunikasi. Data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif menggunakan SPSS 12.0 bagi mendapatkan frekuensi, peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan guru terhadap prinsip-prinsip pengajaran berasaskan pendekatan komunikatif adalah tunggi (min = 4.1 1). Kekerapan guru-guru mclaksanakan teknik mengajar kemahiran mendengar adalah sederhana (min = 3.46), teknik mengajar kemahiran bertutur adalah tinggi (min= 3.70), teknik mengajar kemahiran membaca juga adalah tinggi (min = 3.85), manakala teknik mengajar kemahiran menulis adalah sederhana (min = 3.59). Kajian ini juga mendapati bahawa masalah utama guru dalam pengajaran Bahasa Arab Komunikasi berasaskan pendekatan komunikatif adalah tahap penguasaan babasa Arab guru-guru adalah kurang memuaskan dan kurang pendedahan berkaitan pengajaran berasaskan pendekatan komunikatif. Berdasarkan dapatan kajian, beberapa cadangan dikemukakan untuk pelaksanaan pendekatan komunikatif dalam Bahasa Arab Komunikasi Sekolah Kebangsaan serta cadangan untuk kajian lanjutan.PELAKSANAAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI DI SEKOLAH MENENGAH

NORMAH BINTI IDRIS (2004)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meninjau sejauh manakah pendekatan komunikatif dalam pengajaran Bahasa Arab Komunikatif dilaksanakan di sekolah menengah daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. Aspek-aspek amalan pendekatan komunikatif yang dikaji ialah: kefahaman konsep, sumber pemerolehan pengetahuan, pelaksanaan prinsip pendekatan komunikatif dan masalah pelaksanaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan soal selidik kepada 42 orang guru bahasa Arab di 11 buah sekolah menengah di Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan statistik inferensi dengan menggunakan SPSS 10.0 bagi rnendapatkan frekuensi, peratusan, min, ujian-t untuk perbezaan antara pembolehubah dan ujian kolerasi Pearson untuk mengenalpasti perkaitan yang wujud antara pembolehubah. Maklum balas responden diinterpretasi berdasarkan min. Cara pengukuran tahap dibuat melalui sistem tiga kuartil dengan satu darjah pembuktian iaitu melalui skor julat min berdasarkan Likert lima skala (5-3), kuartil 1 - tahap rendah (0 - 1.66), kuartil 2 - sederhana (1.67 - 3.33), kuartil 3 - tahap tinggi (3.34 - 5.00). Kajian ini menggunakan populasi sasaran atau ‘target population’ dengan mengambil keseluruhan 42 orang guru bahasa Arab yang mengajar Bahasa Arab Komunikasi di 12 buah sekolah menengah di Hulu Langat. Secara keseluruhannya, tahap pelaksanaan pendekatan komunikatif adalah pada tahap yang tinggi (min 3.9). Kefahaman terhadap konsep adalah pada tahap tinggi juga (min 35). Responden juga bersetuju (tahap tinggi) bahawa sumber pemerolehan pengetahuan yang dinyatakan membantu mereka memahami serta melaksanakan pendekatan komunikatif ini (min 3.7). Mereka juga bersetuju (tahap tinggi) bahawa terdapat masalah ketika pelaksanaan pendekatan komunikatif (min 3.79).


MOTIVASI, PEMBELAJARAN PENGATURAN KENDIRI DAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM PENGAJIAN BAHASA ARAB DI KALANGAN PELAJAR DI DUA UNIVERSITI DI MALAYSIA

MOHAMAD AZRIEN MOHAMED ADNAN (2006)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar di kalangan pelajar di dua universiti di Malaysia. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk melihat perbandingan di kalangan pelajar universiti ke atas factor-faktor yang dikaji. Faktor-faktor tersebut terdiri daripada nilai intrinsik, efikasi kendiri, kegelisahan terhadap ujian, latihan, teman belajar, pengaturan kendiri metakognisi, dan regulasi usaha. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah terdiri danpada 139 pelajar daripada semester dua hingga semester enam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Putra Malaysia. Kaedah analisis yang digunakan ialah analisis regresi berbilang, analisis korelasi pearson dan analisis ujian t. Hasil analisis regresi berbilang menunjukkan bahawa kesemua faktor di atas kecuali kegelisahan terhadap ujian tidak mempengaruhi pencapaian akademik pelajar.


MINAT, MOTIVASI DAN SIKAP PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN EMPAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA DI NEGERI SEMBILAN TERHADAP ILMU NAHU

MOHD SHAH BIN UJANG (2006)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap minat, motivasi dan sikap pelajar-pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Negeri Sembilan terhadap ilmu nahu bahasa Arab. Kajian ini di jalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Negeri Sembilan. Seramai 269 orang terlibat sebagai responden kajian. Data kajian yang dikumpul diproses dengan menggunakan program SPSS versi 11.0. Statistik deskriptif iaitu frekuensi, peratusan dan min telah digunakan untuk menjelaskan profil responden dan menjawab persoalan kajian. Sementara itu, statistik inferensi iaitu Ujian t digunakan untuk melihat perbezaan di antara tahap minat, motivasi dan sikap berdasarkan jantina, aliran akademik. Ujian Korelasi Pearson pula digunakan untuk melihat hubungan di antara minat dan sikap dengan tahap motivasi serta hubungan sikap dan minat pelajar terhadap Ilmu Nahu. Secara umumnya kajian ini mendapati bahawa minat, motivasi dan sikap pelajar-pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama terhadap Ilmu Nahu adalah di tahap yang sederhana. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan di antara tahap minat, motivasi dan sikap berdasarkan jantina, dan aliran akademik. Kajian ini juga menunjukkan terdapat hubungan di antara tahap sikap dan minat dengan motivasi pelajar terhadap Ilmu Nahu begitu juga terdapat hubungan antara sikap dan minat pelajar terhadap Ilmu Nahu. Kajian berbentuk tinjauan ini menggunakan set soal selidik bagi mengumpulkan data kajian.KEPELBAGAIAN GAYA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI DI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

WAN ROSLAN BIN WAN ALI (2004)

ABSTRAK

Kajian ini adalah untuk melihat gaya pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi di kalangan pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri di Negeri Sembilan Darul Khusus. Kajian ini merupakan suatu kajian tinjauan dan seramai 200 orang pelajar tingkatan empat telah memberikan maklumbalas. Sampel yang dipilih secara rawak ini terdiri daripada 100 pelajar lelaki dan 100 pelajar perempuan. Dalam kajian ini soal selidik telah digunakan untuk melihat gaya pembelajaran yang terdiri daripada gaya hafalan, gaya perbincangan, gaya latihan dan ulangkaji serta gaya motivasi. Data yang dikumpulkan kemudiannya dianalisa dengan melihat perbezaan min, sisihan piawai, ujian-t dan korelasi Pearson. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara jantina, kategori sekolah, kategori pelajar dengan gaya pembelajaran. Namun begitu didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi status pelajar yatim dan miskin dan pelajar biasa dengan gaya pembelajaran. Dapatan kajian ini juga menunjukkan terdapat hubungan di antara gaya pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi dengan pencapaian Bahasa Arab Komunikasi.


KEMAHIRAN MENULIS AKSARA ARAB DI KALANGAN PELAJAR SIFAR ARAB

NURULASYIKIN MUDA (2006)

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah untuk melihat tahap penguasaan kemahiran menulis aksara Arab di kalangan pelajar yang sifar Arab iaitu: (1) secara bersambung; (2) terpisah; dan (3) mencerakinkan perkataan kepada aksara asal serta mengenal pasti jenis kesilapan yang di lakukan oleh pelajar. Pelajar ini sedang mengikuti kursus bahasa Arab di dua buah universiti di Malaysia. Alat kajian ini terdiri daripada dua bahagian iaitu soal selidik dan ujian. Hasil kajian mendapati pelajar lulus dengan tahap kepujian bagi kedua-dua ujian. Walaupun begitu, beberapa jenis kesilapan telah dikenal pasti oleh pengkaji yang merangkumi lima kategori iaitu titik, bentuk, sambung aksara, saiz dan jarak. Hasil kajian memberi implikasi bahawa guru-guru perlu lebih peka untuk memberi pemahaman yang mendalarn serta mernastikan pelajar menguasai kemahiran menulis aksara dengan baik sebelum meneruskan pelajaran di peringkat yang seterusnya.


KEBERKESANAN PEMBELAJARAN SECARA KOPERATIF DALAM MATA PELAJARAN BAHASA ARAB TINGGI TINGKATAN EMPAT

AHMAD NAJDI BIN HJ. FADZIL (2001)

ABSTRAK

Kajian ini menyelidik tentang keberkesanan pembelajaran secara koperatif dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi tingkatan empat. Kajian ini dihadkan untuk melihat peningkatan pencapaian kemahiran membaca dan menulis. Kajian ini dijalankan ke atas 58 orang pelajar dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Dua buah kelas dipilih dari kelas pelajar tingkatan empat. Kelas berkenaan dikategorikan kepada kelas eksperimen yang diajar secara pembelajaran koperatif kaedah STAD (Student Team Achievement Division), manakala kelas berikutnya dijadikan kelas kawalan yang diajar secara pembelajaran tradisional. Kedua-dua kelas tersebut masing-masing mempunyai seramai 29 orang pelajar. Data-data yang diperlukan dalam kajian ini diperolehi melalui ujian pra dan pos serta ujian pencapaian kuiz secara mingguan. Pembelajaran koperatif kaedah STAD dijalankan selama lapan minggu, dan empat waktu pengajaran dijalankan setiap minggu melibatkan kelas eksperirnen dan kawalan. Ujian-t digunakan untuk melihat pencapaian berdasarkan mm ujian pra dan pos di sarnpmg ujian mingguan. Hasil kajian ini menunjukkan pembelajaran secara koperatif kaedah STAD sangat berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar terutama dalam kemahiran membaca bagi mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi tinggi tingkatan empat.


HUBUNGAN ANTARA PERSEKITARAN BAHASA ARAB DENGAN KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM BAHASA ARAB DI KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI DI MALAYSIA

ZAWAWI BIN ISMAIL (2001)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengenalpasti hubungan persekitaran bahasa Arab dengan kemahiran bertutur di kalangan pelajar yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing. Responden kajian terdiri daripada 60 orang pelajar tahun akhir program Sarjana Muda Bahasa Arab di UIAM dan UKM. Kajian ini menggunakan set soal selidik untuk mendapatkan data-data persekitaran bahasa Arab dan temubual untuk data-data kemahiran bertutur. Program SPSS 7.5 digunakan untuk menganalisis data. Dapatan kajian adalah berdasarkan 3 hipotesis nul. Pada aras signifikan 0.05, terdapat perbezaan signifikan (t=4.70) antara persekitaran bahasa Arab di UIAM dan UKM. Perbezaan yang signifikan diperolehi dengan nilai (t=5.442) antara kemahiran bertutur responden di kedua-dua universiti. Dapatan kajian ini juga mendapati hubungan positif antara persekitaran dan kemahiran bertutur dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan semakin tinggi min persekitaran maka semakin baik kemahiran bertutur responden. Kesimpulannya, kajian ini menyarankan penyelidikan seterusnya dibuat bagi membina persekitaran bahasa Arab yang baik agar dapat membantu pelajar mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing dengan lebih cemerlang.


HUBUNGAN ANTARA GAYA PENGAJARAN GURU DENGAN SIKAP PELAJAR TERHADAP BAHASA ARAB

ZAMANI BIN IBRAHIM (2007)

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara gaya pengajaran guru dengan sikap pelajar terhadap Bahasa Arab. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti gaya pengajaran dominan yang digunakan oleh guru dalam pengajaran Bahasa Arab serta mengenal pasti sikap pelajar terhadap Bahasa Arab. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan melalui soal selidik. Seramai 205 orang pelajar Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 di Sekolah Menengah Agama Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus telah dijadikan responden kajian. Data kajian di kutip melalui borang soal selidik yang menggunakan ukuran skala likert lima point. Data kajian dianalisis dengan menggunakan Program SPSS versi 11.0. Kaedah statistik deskriptif seperti frekuensi, peratus, min, dan sisihan piawai digunakan untuk melihat taburan profil responden, gaya pengajaran guru dan sikap pelajar terhadap Bahasa Arab. Sementara analisis Korelasi Pearsoner digunakan untuk melihat hubungan antara gaya pengajaran guru dengan sikap pelajar terhadap Bahasa Arab. Hasil kajian menunjukkan bahawa gaya pengajaran guru secara keseluruhan dan lima gaya pengajaran guru dalam Model Grasha iaitu gaya pakar, gaya autoriti formal, gaya model personal, gaya fasilitator dan gaya delegator yang digunakan oleh guru mempunyai hubungan kolerasi positif yang signifikan (p<0.05) dengan sikap pelajar terhadap Bahasa Arab. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru telah menggunakan kelima-lima gaya pengajaran dalam Model Grasha dalam pengajaran Bahasa Arab. Dua gaya pengajaran dominan yang digunakan oleh guru ialah gaya autoriti formal dan gaya pakar. Sementara gaya pengajaran yang paling dominan ialah gaya model personal. Selain itu dapatan kajian juga menunjukkan bahawa responden mempunyai sikap sederhana terhadap Bahasa Arab (min 3.32).KEMAHIRAN MENULIS AKSARA ARAB DI KALANGAN PELAJAR SIFAR ARAB

NURULASYIKIN MUDA (2006)

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah untuk melihat tahap penguasaan kemahiran menulis aksara Arab di kalangan pelajar yang sifar Arab iaitu: (1) secara bersambung; (2) terpisah; dan (3) mencerakinkan perkataan kepada aksara asal serta mengenal pasti jenis kesilapan yang di lakukan oleh pelajar. Pelajar ini sedang mengikuti kursus bahasa Arab di dua buah universiti di Malaysia. Alat kajian ini terdiri daripada dua bahagian iaitu soal selidik dan ujian. Hasil kajian mendapati pelajar lulus dengan tahap kepujian bagi kedua-dua ujian. Walaupun begitu, beberapa jenis kesilapan telah dikenal pasti oleh pengkaji yang merangkumi lima kategori iaitu titik, bentuk, sambung aksara, saiz dan jarak. Hasil kajian memberi implikasi bahawa guru-guru perlu lebih peka untuk memberi pemahaman yang mendalarn serta mernastikan pelajar menguasai kemahiran menulis aksara dengan baik sebelum meneruskan pelajaran di peringkat yang seterusnya.


HUBUNGAN AMALAN GURU BAHASA ARAB DENGAN PENCAPAIAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI DI SMKA DAN KAA DI DAERAH KUALA PILAH DAN TAMPIN, NEGERI SEMBILAN

MOHD SUFIAN BIN DAUD (2005)

ABSTRAK

Tujuan kajian ini untuk meninjau persepsi pelajar terhadap tahap amalan guru bahasa Arab Komunikasi dan hubungannya dengan pencapaian pelajar. Kajian berbentuk tinjauan ini melibatkan 184 pelajar bahasa Arab Komunikasi di SMKA dan KAA di Negeri Sembilan. Antara aspek-aspek yang dikaji ialah tahap bimbingan guru, tahap penilaian guru, tahap mesra guru, tahap motivasi guru dan tahap penyampaian guru. Kajian ini melihat perkaitan di antara pembolehubah amalan guru iaitu bimbingan, penilaian, mesra, motivasi dan penyampaian dan hubungannya dengan pencapaian pelajar bahasa Arab Komunikasi di Negeri Sembilan. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 12. Analisa statistik dilakukan berdasarkan kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Analisis pekali Pearson digunakan untuk melihat perkaitan antara pembolehubah-pembolehubah bebas. Ujian t juga dibuat untuk melihat perbezaan min antara amalan guru Bahasa Arab Komunikasi Di KAA dan SMKA. Manakala bagi melihat kesan pembolehubah tidak bersandar ke atas pembolehubah bersandar analisis regresi berganda dijalankan. Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati tahap amalan bimbingan guru Bahasa Arab Komunikasi adalah baik, tahap amalan penilaian pula adalah lemah, tahap amalan mesra adalah sederhana begitu juga dengan tahap amalan penyampaian dan manakala tahap amalan motivasi guru adalah baik. Dapatan kajian juga menunjukkan pembolehubah bimbingan, penilaian, mesra, motivasi dan penyampaian tidak mempengaruhi pencapaian akedemik pelajar.

2 comments:

  1. Assalamualaikum...says memang bercita2 until melanjutkan pelajaran master bahasa Arab pendidikan.pertayaan saya adakan thesis @kertas cadangan Dan kajian ditulis dalam bahasa melayu@bahasa Arab? Mohon penjelasan

    ReplyDelete
  2. assalamualaikum...
    @ain aini: kebiasaannya tesis or project paper ditulis dlm bm...tpi klu nk tulis dlm arab pun bleh:-)

    ReplyDelete